27 marca 2024 roku rusza 11. nabór wniosków w Programie Dolnośląskie Małe Granty!

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną?
Skorzystaj z grantu w wysokości do 5 000 zł na działania grup nieformalnych z Dolnego Śląska!

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych - Realizator Programu Dolnośląskie Małe Granty ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych, na granty finansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

1. Kto może starać się o dotację?
Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat. Jedna z osób musi pełnić rolę lidera grupy.

2. Ile wynosi dotacja?

 • Minimalna kwota grantu wynosi: 1 000,00 zł.
 • Maksymalna kwota grantu nie może przekraczać: 5 000,00 zł.

3. Gdzie mogą być realizowane projekty?
Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

4. Do kiedy trwa nabór?
Nabór wniosków trwa od 27 marca 2024 roku (od godziny 00:00) do 11 kwietnia 2024 roku (do godziny 23:59), wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków.

5. Czas realizacji projektów?
Projekty można realizować w okresie od 15.05.2024 r. do 15.09.2024 r.

6. Jak się zgłosić?
a. zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie: www.malegranty.pl
b. wypełnij i złóż wniosek na stronie www.generator.malegranty.pl

7. Na pytania dotyczące planowanych działań odpowiada zespół DMG.
Na stronie www.malegranty.pl w zakładce KONTAKT znajdują się numery telefonów i adresy mailowe koordynatorki oraz opiekunek ds. merytorycznych.

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
 • świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa; - promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • inne.

Dolnośląskie Małe Granty realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych www.dfop.org.pl przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.plZałóż konto

Akcjeptuję regulamin

Responsive image